ENAR 3

Apel za jednakošću koje je Europska mreža protiv rasizma – ENAR uputila svim kandidatima za Europski parlament i svima onima koji se zalažu za Europu bez rasizma, diskriminacije i društvene isključenosti.

Rasističko nasilje i dalje je realnost u cijeloj Europskoj uniji. Činjenice pokazuju da Romi, ljudi afričkog podrijetla/crni Erupoljani, migranti, Židovi i Muslimani doživljavaju diskriminaciju visokog stupnja.

  1. BAVITI SE SVIM OBLICIMA RASIZMA

Političke grupacije u europskom parlamentu morale bi inicirati rasprave i istraživanja koja se odnose na potrebu za specifičnim  EU okvirom za promicanje uključenosti ljudi afričkog podrijetla/crnih Europljana, Židova i Muslimana te ustanoviti Europsku komisiju za istinu kako bi se javno prepoznala zlostavljanja u prošlosti prema tim skupinama u Europskoj uniji.

ENAR – ovim zahtjevima za jednakošću cilj je mobilizirati kandidate za Europski parlament, kao i stranke u državama i stranke u Europskoj uniji te grupe podrške za potporu antirasizmu i jednakosti. Ako ste posvećeni tome da jednakost učinite glavnim prioritetom sljedećega Europskog parlamenta, molimo Vas da podržite sljedeće ključne aktivnosti potrebne za Europu bez rasizma! Ukoliko želite biti u vezi s nama, pošaljite e-mail na info@enar-eu.org ili nazovite +32 (0) 2 229 35 70.

Zašto?

Rasizam i ksenofobija i specifično povezani oblici anticiganizma (anti-gypsiysm), antisemitizma, afrofobije i islamofobije sprečavaju izglede uključenosti milijuna u Europi. Europa mora priznati prošlost svoga kolonijalnog zlostavljanja i ponavljanje progona manjina koji potiču suvremene oblike rasizma. Zadržavajući univerzalni i opći pristup antirasizmu, važno je shvatiti da se svaka skupina suočava sa specifičnom diskriminacijom koja također zahtijeva specifične akcije.

  1. MJERITI JEDNAKOST PO REZULTATIMA

Političke skupine u Europskom parlamentu trebaju pokrenuti rasprave i istraživanja potreba zemalja članica za mjerenjem jednakosti kao svoju pozitivnu obvezu u borbi protiv rasne diskriminacije te promicati jednakost i društvenu uključenost etničkih i religijskih manjina. Prikupljanje i obrada podataka o jednakosti treba se provoditi u potpunoj usklađenosti s mjerama zaštite podataka i u konzultaciji sa skupinama koje su najviše izložene riziku diskriminacije.

Zašto?

Države članice Europske unije moraju pratiti socioekonomsku situaciju skupina izloženih riziku diskriminacije kako bi mogle planirati, nadgledati i vrednovati svoje javne politike i usluge. Bez podataka o jednakosti nemoguće je dokazati jesu li EU standardi jednakosti pravilno primijenjeni.

  1. INTENZIVIRATI NAPORE PROTIV RASISTIČKOG NASILJA

a) Pojačati EU i državnu zakonsku osnovu za bavljenje svim zločinima javnoga poticanja na nasilje i mržnju i osigurati istragu i progon rasističkih zločina;

b) Zatražiti od Europske komisije da pokrene prekršajne postupke protiv onih država članica čije zakonodavstvo i praksa krše postojeće EU zakonodavstvo o zločinima iz mržnje, korištenjem istraživanja o žrtvama zločina i razmjenom najboljih praksi u radu, kako s recidivistima zločina iz mržnje tako i sa žrtvama.

Zašto?

Rasističko nasilje i dalje je realnost u cijeloj Europskoj uniji. Činjenice pokazuju da Romi, ljudi afričkoga podrijetla/crni Europljani, migranti, Židovi i Muslimani doživljavaju diskriminaciju visokog stupnja. Države članice eu često ne uspijevaju osigurati potrebne uvjete žrtvama rasističkoga nasilja za traženje obeštećenja niti osigurati njihovu zaštitu od „ponovljene viktimi­zacije“. Samo četiri države članice (Finska, Nizozemska, Švedska i Velika Britanija) prikupljaju ukupne podatke o zločinima iz mržnje. Bavljenje rasističkim nasiljem treba biti prioritetom u budućoj EU strategiji temeljnih prava.

  1. PROMOVIRATI RAZLIČITOST I JEDNAKOST NA POSLU

Europski parlament bi trebao zatražiti od Europske komisije da pokrene konzultacije s civilnim društvom i stručnjacima o diskriminaciji u zapošljavanju zasnovanoj na religiji i vjerovanju kako bi izradila upute i pregled najboljih praksi u prihvaćanju religijskih i kulturnih različitosti na radnome mjestu.

Zašto?

Uredba o jednakosti u zapošljavanju Europske unije štiti pojedince od diskriminacije zasnovane na religiji i vjerovanju, ali obveza poslodavaca da prih­vate različitost ograničena je na invalidnost. Gradeći na brojnim postojećim praksama na nacionalnoj razini, EU bi trebala ohrabriti poslodavce da prihvate različitosti na poslu i uzmu u obzir posebne potrebe svih diskri­miniranih skupina kako bi države članice mogle ispuniti odgovarajuće EU 2020 ciljeve u zapošljavanju. U tom smislu treba posvetiti posebnu pozornost oblicima višestruke diskriminacije poput kombinirane rodne i religijske.

  1. PROAKTIVNO REAGIRATI PROTIV RASISTIČKIH ELEMENATA U POLITIČKOM GOVORU

Nacionalne i europske političke stranke i političke grupacije u Europskome parlamentu moraju osigurati odgovarajuće i proporcionalne sankcije za bilo kojeg političara(e) koji koristi rasistički govor u parlamen­tarnom djelovanju. U zakonodavne okvire trebalo bi uvesti adekvatne stegovne i samoregulativne meha­nizme utemeljene na sudskoj praksi Europskoga suda za ljudska prava.

Zašto?

Rasistička retorika nisu puke riječi. Ona ima razoran učinak na pogođene skupine i vrlo često može voditi u djela nasilja. Političari, oni koji utječu na stavove, imaju posebnu obvezu boriti se protiv ove pojave. Re­agiranja i kažnjavanja njihovih kolega zaustavile bi rastući osjećaj nekažnjivosti i nedostatka demokratske odgovornosti.

  1. UKLJUČITI MANJINE I MIGRANTE U PROCES DONOŠENJA ODLUKA

a) Osigurati smislenu participaciju etničkih i religijskih manjina i migranata, uključujući žene, u donošenje odluka povećanjem broja kandidata iz ovih skupina na biračkim listama i uvođenjem sustava kvota u stranačka tijela koja donose odluke.

b) Unaprijediti nastojanja za dodjeljivanjem glasačkih prava legalno dugotrajno nastanjenim stanovnicima na lokalnim i europskim izborima.

c) Osigurati da muški i ženski članovi etničkih i religi­jskih manjina i Europljani migrantskoga podrijetla budu zaposleni kao osoblje zastupnika Europskoga parlamenta i europskih političkih grupacija kako bi postigli veću različitost stalno/privremeno zaposlenog osoblja u Europskom parlamentu.

Zašto?

Ako Europski parlament uistinu želi biti reprezentati­van, on bi trebao odražavati izgled i kulturnu različitost društva kao cjeline, ne samo među izabranim pred­stavnicima, nego također među zaposlenicima. Štoviše, to je najbolji način za praćenje širenja ideologija krajnje desnice u cijeloj EU koje ozbiljno podriva vrijednosti na kojima je EU bila utemeljena.

  1. USTANOVITI MJEŠOVITU SKUPINU ZA ANTIRASIZAM I RAZLIČITOST

Osigurati da opredijeljenost Europskoga parlamenta za bavljenje rasnom diskriminacijom i rasističkim nasiljem bude visoko pozicionirano u programu djelovanja ponovnim uspostavljanjem Mješovite skupine za anti­rasizam i različitost u Europskome parlamentu.

Zašto?

Procjene pokazuju da će naredni Europski parlament u svojim tijelima prihvatiti političke stranke koje šire rasističku i ksenofobnu retoriku. Naredni Europski parlament (2014-2019) mora biti siguran kako nam­jerava biti opredijeljen za sprečavanje takvih događanja u budućnosti. Borba protiv rasizma i društvene isključenosti trebali bi biti trajni ciljevi svih političkih skupina u Europskom parlamentu.

 

Izvor: Romano čaćipe www.umrh.hr


Kategorija: Uncategorized